Mogućnosti sustava BEE

Saznajte više o nekim mogućnostima sustava BEE

BEE
KARAKTERISTIKE

Karakteristike BEE koje želimo posebno istaknuti su:

 • Višekorisnički (client-server) sustav u Windows okruženju za vođenje jednog ili više poduzeća
 • U BEE se istovremeno može voditi poslovanje poduzeća, obrtnika, udruga - primjenom istih dokumenata i poslovnih događaja što je osobito pogodno za knjigovodstvene servise
 • Obzirom da se u BEE ne "knjiži" već se evidentiraju poslovni događaji, devedeset posto dokumenata mogu obraditi radnici s vrlo malim ili čak nikakvim znanjem računovodstva
 • Sustav automatskog knjiženja (klase, dokumenti, poslovni događaji) korisnik može prilagoditi svojim potrebama i otvarati neograničeni broj novih dokumenata i poslovnih događaja
 • Kao što je naglašeno, naglasak je na obavljanju posla a knjiženje je u potpunosti automatizirano. Kao primjer, uzmimo otpremnicu trgovačke robe: nakon što se evidentira izlaz robe sa skladišta i ispiše otpremnica, program će automatski proknjižiti izlaz robe u robnom knjigovodstvu, generirati izlazni račun, proknjižiti račun u saldakontima, glavnoj knjizi i knjizi IRA-URA
 • U Windows okruženju maksimalno se koristi tastatura i izbjegavaju, gdje je to moguće, zamorne operacije s mišem što u velikoj mjeri ubrzava rad s aplikacijom
 • Obzirom da su dokumenti automatski proknjiženi u svim analitičkim i sintetičkim evidencijama odmah nakon što su uneseni, BEE osigurava dnevnu Bruto bilancu kao podlogu za upravljanje i poslovno odlučivanje
 • U BEE postoji veliki broj standardnik komercijalnih i računovodstvenih izvještaja. Svi izvještaji se mogu eksportirati u Excel ili u PDF format. Zahvaljujući tome, fakture ili otvorene stavke mogu se, primjerice, slati partnerima putem E-maila

BEE
ROBNO POSLOVANJE

U segmentu robnog poslovanja BEE omogućava:

 • Planiranje narudžbi i praćenje realizacije narudžbi s ciljem optimizacije zaliha
 • Kunske i devizne ulazne kalkulacije za robu, materijal i proizvode
 • Kunske i devizne otpremnice s automatskim generiranjem izlaznih računa
 • Automatsko generiranje utoška materijala po normativima - sastavnici
 • Svako poduzeće ima svoj šifarnik artikala (materijala, robe) ali je omogućeno da dva ili više poduzeća (na primjer, unutar iste kompanije) imaju zajednički šifarnik artikala
 • BEE omogućava otvaranje neograničenog broja klasifikacija artikala i to tri tipa: općih, rabatnih i količinskih
 • Za svaki artikl se može otvoriti više alternativnih jedinica mjere, više kataloških brojeva po dobavljačima te više cijena (po skladištima i grupama zaliha)

BEE
PARTNERI I FAKTURIRANJE

Vezano uz partnere i fakturiranje, BEE omogućuje:

 • Za svakog partnera može se otvoriti više adresa, računa i kontaktnih osoba
 • Kada se u BEE vodi poslovanje više poduzeća, baza poslovnih partnera je zajednička za sva poduzeća pri čemu svako poduzeće "vidi" samo one partnere s kojima radi
 • Fakturirati se mogu usluge, roba i proizvodi pojedinačno ili kombinirano (na istoj fakturi roba, proizvodi i usluge)
 • Omogućeno je zbirno fakturiranje po više sukcesivnih isporuka
 • Omogućeno je automatsko periodično fakturiranje (mjesečno, kvartalno, polugodišnje) temeljem podataka iz ugovora

BEE
FINANCIJE

Vezano uz financije, BEE omogućuje:

 • U segmentu bankovnih plaćanja može se voditi više kunskih i deviznih računa a isto tako više blagajni (kunskih ili deviznih)
 • Stanje i promet deviznih računa je u devizama, knjiženje u kunskim iznosima
 • Omogućeno je automatsko preuzimanje bankovnih izvoda putem interneta i "povlačenje" izvoda u podsustav bankovnih plaćanja. Program automatski "prepoznaje" kupce i dobavljače (bilo preko upisanog žiro-računa bilo preko poziva na broj). Program "uči" u smislu da sprema u bazu žiro-račune novih partnera (koje nije "prepoznao") tako da će ih slijedeći puta automatski prepoznati
 • U BEE postoji više izvještaja o stanju potraživanja i obveza s fleksibilnim kreiranjem izvještaja po rokovima dospjeća što omogućuje precizno planiranje novčanih tokova

BEE
RAČUNOVODSTVO

Usko vezano uz računovodstvo, BEE omogućuje:

 • U Bee se može otvoriti više kontnih planova (preddefinirani su za poduzeća, obrtnike i udruge)
 • Više od devedeset posto poslovnih događaja biti će automatski proknjiženo u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi preko definiranih shema kontiranja. To u velikoj mjeri smanjuje greške kod knjiženja. Generirane knjižne stavke za svaki dokument mogu se prije konačnog knjiženja pregledati i ako je potrebno, promijeniti konto ili neki drugi podatak. Kroz "klasični" program za knjiženje evidentirat će se vrlo malo poslovnih događaja kao što su preknjiženja, kompenzacije, putni obračuni i slično
 • U BEE postoje dvije razine analitike: analitika pojedinog poslovnog područja (robno knjigovodstvo, oprema, saldakonti kupaca i dobavljača) i analitika glavne knjige u kojoj je svaki dokument pojedinačno proknjižen u skladu sa shemom kontiranja (tzv. "analitičke temeljnice"). U glavnoj knjizi, analitičke temeljnice su rekapitulirane po datumu. Za svaku temeljnicu mogu se pregledati i izlistati njene zbirne stavke (po kontima) i analitička razrada za svaki dokument
 • Klasični računovodstveni izvještaji (dnevnik, kartice glavne knjige, bruto bilanca) mogu se listati u proizvoljnim rasponima (od-do) datuma ili konta. Bruto bilanca se može listati za poduzeće, po organizacijskim jedinicama ili po projektima
 • Za svaki konto može se upisati više stranih naziva pa je omogućen ispis bruto bilance na više jezika
 • U saldakontima postoji vrlo jednostavan i efikasan sustav automatskog zatvaranja i povezivanja otvorenih stavaka. Kartice poslovnih partnera i otvorene stavke mogu se listati u kunskim, ili za ino partnere, paralelelnim kunskim i deviznim iznosima
 • Izrada knjige IRA-URA je u potpunosti automatizirana tako da korisnik ne mora voditi brigu o ispravnoj alokaciji R1 i R2 računa ili računa s PDV-om pri uvozu. Primjerice, račun špeditera će biti iskazan na način da se usluga špeditera alocira u obračunski mjesec a PDV pri uvozu u mjesec plaćanja
 • Svi izvještaji mogu se ekportirati u PDF format i pohraniti na CD. Time se eliminira potreba štampanja velikih izvještaja kao što su godišnje kartice kupaca i dobavljača ili kartice robnog knjigovodstva koje u srednjim poduzećima mogu imati i do par tisuća stranica

BEE je rezultat dugogodišnjeg iskustva u vođenju poslovnih knjiga za poduzeća, obrtnike i udruge. U tom smislu, BEE nije samo program već i "know-how" - potpun i razrađen sustav vođenja poslovnih evidencija u skladu s propisima , dobrom poslovnom praksom i računovodstvenim standardima.. Korisnik ima mogućnost da ga upotrijebi "as it is", dakle kakav jeste, ili da ga prilagodi svojim specifičnim potrebama. U bazi koja se instalira korisniku upisani su svi šifarnici "općeg" tipa kao što su kontni planovi, porezi, šifarnici Regosa za plaće i slično. U bazi je čak upisano nekoliko stotina poslovnih partnera među kojima korisnik može izabrati one s kojima radi

(c) INSPE d.o.o. 2007